เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< ธันวาคม 2563 >>
อาพฤ


    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
เอกสารระบบคุณภาพ อย.
 
      นโยบายคุณภาพ
 
      
 
 
     กิจกรรมระบบคุณภาพในวันนี้
 
 
---------------------------ไม่มีกิจกรรมในวันนี้----------------------------


     ประชาสัมพันธ์
 

 

รายชื่อเอกสารระบบคุณภาพของ อย.                            

สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวอย่าง !! แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 

  • Template การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ สามารถ Download ได้ที่นี่

         - Template : Procedure (P)

         - Template : Work Instruction  (W)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Procedure (P)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Work Instruction  (W)

   
      เอกสารคุณภาพที่ประกาศใช้ใหม่
SOP ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศใช้ หน่วยงาน
Q (Quality Manual)
P (Procedure)
  P-D3-9 การจัดการปัญหาคุณภาพยา 23/11/2563 กองยา
  P-F2-19 การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 23/11/2563 กองอาหาร
  P-F2-21 การขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) 23/11/2563 กองอาหาร
W (Work Instruction)
F (Form)
  F-F2-71 แบบตรวจสอบคำขอการแก้ไขและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับอาหารประเภท วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร และอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) 24/11/2563 กองอาหาร
  F-F2-70 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอ สำหรับอาหารประเภท อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) 24/11/2563 กองอาหาร
  F-F2-69 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตสำหรับอาหารประเภท วัตถุเจือปนอาหาร (วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร) 24/11/2563 กองอาหาร
  F-F2-68 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตสำหรับอาหารประเภท วัตถุเจือปนอาหาร 24/11/2563 กองอาหาร
  F-F2-72 แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องสำหรับการแก้ไขฉลากอาหาร กรณีการแก้ไขไม่มีผลเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณ มาตรฐานหรือความปลอดของอาหาร 24/11/2563 กองอาหาร
  F-D3-77 แบบรายงานสรุปการเรียกเก็บยาคืน 23/11/2563 กองยา
  F-D3-73 เอกสารเรียกเก็บยาคืน 23/11/2563 กองยา
  F-D3-95 แบบแจ้งข้อมูลปัญหาคุณภาพยา 23/11/2563 กองยา
  F-D3-74 รายการเรียกเก็บยาคืน 23/11/2563 กองยา
  F-D3-75 แจ้งเตือนเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพยา 23/11/2563 กองยา
  F-C2-39 ใบรายงานประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสถานที่ประกอบการจดแจ้งหรือย้ายสถานที่ 23/11/2563 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
  F-C2-40 แผนการทบทวนสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสถานที่ประกอบการจดแจ้งหรือย้ายสถานที่ ประจำปี 23/11/2563 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
   
 
 
 
 
   
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี2560
ผู้ใช้ขณะนี้     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP