เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< กรกฎาคม 2563 >>
อาพฤ


      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
เอกสารระบบคุณภาพ อย.
 
      นโยบายคุณภาพ
 
      
 
 
     กิจกรรมระบบคุณภาพในวันนี้
 
 
---------------------------ไม่มีกิจกรรมในวันนี้----------------------------


     ประชาสัมพันธ์
 

 

รายชื่อเอกสารระบบคุณภาพของ อย.                            

สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตัวอย่าง !! แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 

  • Template การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ สามารถ Download ได้ที่นี่

         - Template : Procedure (P)

         - Template : Work Instruction  (W)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Procedure (P)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Work Instruction  (W)

   
      เอกสารคุณภาพที่ประกาศใช้ใหม่
SOP ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศใช้ หน่วยงาน
Q (Quality Manual)
  Q-I4-1 คู่มือคุณภาพของกองด่านอาหารและยา 10/7/2563 กองด่านอาหารและยา
P (Procedure)
  P-NF1-3 การจัดทำคำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 15/7/2563 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
  P-NF1-8 การกันเงินงบประมาณเงินทุนฯ 15/7/2563 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
  P-NF1-7 การเบิก-จ่ายงบประมาณเงินทุนฯ 15/7/2563 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
  P-Z2-1 การให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 10/7/2563 กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ
  P-D2-5 การรับคำขอและประเมินคำขอเพื่ออนุญาตโครงร่างการศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (Therapeutic equivalence) และ/หรือ รายงานการศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา 9/7/2563 กองยา
  P-D2-19 การประเมินเพื่อออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ กรณียาสามัญ (Generic drugs) และยาสามัญใหม่ (New Generic drugs) 9/7/2563 กองยา
  P-F2-5 การอนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร การแก้ไขรายการการอนุญาตและการต่ออายุ 3/7/2563 กองอาหาร
  P-F2-27 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 3/7/2563 กองอาหาร
  P-N2-61 การออกใบอนุญาตนำเข้า หรือ ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามาหรือออกนอกราชอาณาจักร 1/7/2563 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  P-D3-29 การตรวจประเมิน FMP 30/6/2563 กองยา
  P-D2-61 การประเมินเพื่อออกเอกสารอนุญาตนำหรือสั่งยาที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน กรณีเพื่อการวิจัย 30/6/2563 กองยา
  P-D3-28 การสรรหา คัดเลือก และการประเมินบุคลากร (สำหรับการตรวจประเมินผู้ผลิตยาแผนโบราณ ตามหลักเกณฑ์ภาคผนวก ข และ ภาคผนวก ค) 30/6/2563 กองยา
  P-C2-25 การตรวจสอบติดตามภายหลัง (post audit) การอนุมัติคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงต่ำ 30/6/2563 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
  P-C2-3 การออกหนังสืออนุญาตการนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ 30/6/2563 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
  P-H2-19 การออกหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการผลิต และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 30/6/2563 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
W (Work Instruction)
  W-I8-14 การทดสอบเบื้องต้นหาสารเคมีกำจัดแมลงโดยชุดทดสอบ GPO-TM/2 (GPO-TM/2 kit) 15/7/2563 กองด่านอาหารและยา
  W-I3-6 การบริหารจัดการตัวอย่าง 10/7/2563 กองด่านอาหารและยา
  W-I8-5 การทดสอบเบื้องต้นหายาฆ่าแมลงโดยวิธี GT-Pesticide Test Kit 10/7/2563 กองด่านอาหารและยา
F (Form)
  F-D3-1 แผนการตรวจประเมิน GMP 8/7/2563 กองยา
  F-D3-49 แบบการพิจารณาแผนการแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้ผลิต 8/7/2563 กองยา
  F-D3-45 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในการตรวจประเมิน GMP/FMP 8/7/2563 กองยา
  F-D3-59 แบบการประเมินเอกสารข้อมูลแม่บทสถานที่ผลิตยา (Review of Site Master File) 8/7/2563 กองยา
  F-D3-40 ระเบียนประวัติการนัดหมายการตรวจ 8/7/2563 กองยา
  F-F2-64 คำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร 3/7/2563 กองอาหาร
  F-F2-52 แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8) 3/7/2563 กองอาหาร
  F-F2-65 คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 3/7/2563 กองอาหาร
  F-D3-54 แบบคำขอให้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาเพื่อขอเกียรติบัตรรับรองหลักเกณฑ์และวิธีการพื้นฐานในการผลิตยาแผนโบราณ 30/6/2563 กองยา
  F-D2-164 หนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอเพื่อแก้ไขเอกสาร/จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม/แจ้งล่วงหน้า 1 วัน 30/6/2563 กองยา
  F-D2-108 แบบฟอร์มขอผ่อนผันข้อกำหนดสำหรับการขออนุญาตเกี่ยวกับยาวิจัยทางคลินิกโดยช่องทางด่วนพิเศษ 30/6/2563 กองยา
  F-C2-24 ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือ วิเคราะห์ทางวิชาการ 30/6/2563 กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
  F-H2-10 แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือรับรอง 30/6/2563 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
   
 
 
 
 
   
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี2560
ผู้ใช้ขณะนี้     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP