เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< มีนาคม 2562 >>
อาพฤ


          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
เอกสารระบบคุณภาพ อย.
 
      นโยบายคุณภาพ
 
      
 
 
     กิจกรรมระบบคุณภาพในวันนี้
 
 
---------------------------ไม่มีกิจกรรมในวันนี้----------------------------


     ประชาสัมพันธ์
 

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวอย่าง !! แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

 

  • Template การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ สามารถ Download ได้ที่นี่

         - Template : Procedure (P)

         - Template : Work Instruction  (W)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Procedure (P)

         - แนวทางการจัดทำเอกสาร Work Instruction  (W)

   
      เอกสารคุณภาพที่ประกาศใช้ใหม่
SOP ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศใช้ หน่วยงาน
Q (Quality Manual)
P (Procedure)
  P-I3-2 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร 18/3/2562 สำนักด่านอาหารและยา
  P-H2-8 การตรวจรับคำขอและการประเมินเพื่อออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 15/3/2562 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
  P-H2-37 การรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 15/3/2562 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
  P-F2-11 การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร และการแก้ไขรายการอนุญาต 14/3/2562 สำนักอาหาร
  P-F3-39 การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน 14/3/2562 สำนักอาหาร
  P-F3-1 การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ 14/3/2562 สำนักอาหาร
  P-F4-41 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 13/3/2562 สำนักอาหาร
  P-F4-42 การประชุมคณะอนุกรรมการ 13/3/2562 สำนักอาหาร
  P-F2-21 การขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) 12/3/2562 สำนักอาหาร
  P-F2-19 การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 12/3/2562 สำนักอาหาร
  P-G1-2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 11/3/2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน
  P-G1-1 การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 11/3/2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน
  P-DI1-7 การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศ 11/3/2562 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
  P-N2-1 การกําหนดขอบข่าย รูปแบบในการตรวจประเมิน เพื่อการอนุญาต การขึ้นทะเบียน 11/3/2562 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  P-N2-4 การวางแผนการตรวจประเมิน 11/3/2562 กองควบคุมวัตถุเสพติด
W (Work Instruction)
F (Form)
  F-I3-1 บันทึกข้อมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1/4/2562 สำนักด่านอาหารและยา
  F-I3-5 บันทึกการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ติดตัว) 18/3/2562 สำนักด่านอาหารและยา
   
 
 
 
 
   
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี2560
ผู้ใช้ขณะนี้     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP