ใบขอดำเนินการด้านเอกสาร (Documentation Action Request : DAR)
 
 
 
 
จัดทำเอกสารใหม่
แก้ไขเอกสาร
ยกเลิกเอกสาร
 
 
คู่มือคุณภาพ (Q)
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (P)
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (W)
 
 
เอกสารสนับสนุน (SD)
ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (RL)
เอกสารภายนอก (ED)
 
 
แบบฟอร์ม (F)  (สามารถขอดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5 แบบฟอร์มต่อ 1 ใบ DAR)
 
 
*กรุณาเลือกวันที่ประกาศใช้