ทะเบียนใบ DAR
เลขที่ใบ DAR รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานะเอกสาร
ที่นำขึ้นระบบ
2562-DAR-368 p-c2-22 - การพิจารณาคำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-367 RL-I9-1 - การพิจารณาอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-366 RL-I9-2 - การจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-365 W-I9-2 - การพิจารณาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-364 F-C2-4 - คำขอหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ รอออกจากระบบ
2562-DAR-363 P-C2-4 - การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และการรับรองสำเนาหนังสือรับรอง GMP เครื่องสำอาง ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-362 P-D2-1 - การกำหนดชอบข่าย รูปแบบ การประเมินเพื่อการอนุญาตการขึ้นทะเบียน การออกหนังสือรับรอง ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-361 P-D2-5 - การรับและประเมินเพื่ออนุมัติพิจารณาโครงร่าง การศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (Therapeutic equivalence) และ/หรือรายงานการศึกษาความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-360 P-C2-9 - การแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-359 F-C2-31
F-C2-32
- คำขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสาอาง
- ใบตรวจรับเอกสารคำขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง
ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-358 P-C2-24 - การออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสาอาง ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-357 P-C2-23 - การพิจารณาเพิ่มสารในระบบเครื่องสาอาง ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-356 F-D2-111 - แบบตรวจสอบการยื่นเอกสารด้วยตนเองสาหรับคาขอขึ้นทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันสาหรับสัตว์ (ขทย.1) ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-355 P-C2-3 - การออกหนังสืออนุญาตการนำหรือสั่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขายแบบเฉพาะครั้ง ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-354 F-D2-138
F-D2-162
- แบบสรุปรายงานการศึกษาชีวสมมูล
- แบบตรวจสอบความครบถ้วน คำขอพิจารณารายงานการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์(Bioequivalence report)
ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-353 P-D2-68 - การออกเอกสารอนุญาตผลิต แบ่งบรรจุ นำหรือสั่ง Placebo เข้ามาในราชอาณาจักร ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-352 P-H4-4 - การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-351 F-H4-6 - แบบบันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ (Checklist) การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-350 F-F2-15 - ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้าอาหาร ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-349 F-F2-2 - ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้าอาหาร ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-348 F-D3-12
F-D3-13
F-D3-16
- บันทึกขอให้แต่งตั้งบุคลากร
- ระเบียนอัตรากำลัง
- แบบระเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2562-DAR-347 P-R2-2 - การควบคุมการผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-346 P-R2-3 - การควบคุมการผลิตและเผยแพร่รายการประจำทางโทรทัศน์ และวิทยุ ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-345 F-D2-206 - แบบตรวจสอบเอกสารคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ขึ้นระบบแล้ว
2562-DAR-344 F-N2-136
F-N2-139
F-N2-137
F-N2-85
F-N2-138
- แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
- แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ทุกชนิด)
- แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
- แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ไม่ใช่เฮมพ์
- แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ทุกชนิด)
ขึ้นระบบแล้ว
[1]  2   3  Next > Last >>