ทะเบียนใบ DAR
เลขที่ใบ DAR รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร สถานะเอกสาร
ที่นำขึ้นระบบ
2563-DAR-52 P-R1-1 - การผลิต เผยแพร่และการแถลงข่าวเพื่อสื่อมวลชน ออกจากระบบแล้ว
2563-DAR-51 P-H3-18 - การจัดการปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-50 SD-I2-1 - คุณสมบัติของบุคลากร ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-49 F-H2-59 - สรุปรายงานการเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-48 P-H3-11 - การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์คืน ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-47 RL-M2-6 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์สำหรับผู้ตรวจประเมินภายใน ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-46 RL-M2-9 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยกิจกรรมสาขาที่ตรวจประเมิน ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-45 P-M2-33 - การออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-44 F-N3-134
F-N3-135
F-N3-136
F-N3-137
- เอกสารเรียกเก็บผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์คืน
- เอกสารเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ยาเสพติดคืน
- สรุปรายการขายและเรียกเก็บวัตถุออกฤทธิ์คืน
- สรุปรายการขายและเรียกเก็บยาเสพติดให้โทษคืน
ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-43 F-M2-89 - บันทึกการตรวจสถานที่เครื่องมือแพทย์เพื่อประกอบการจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขาย ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-42 F-H3-39 - แบบเตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-41 P-H3-17 - การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-40 P-DI1-8 - การเบิก–จ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-39 P-DI1-6 - การยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-38 P-DI1-4 - การเข้าพื้นที่ห้องระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-37 P-DI1-3 - การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-36 P-DI1-2 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-35 F-DI1-16 - แบบฟอร์มแจ้งขอแก้ไขระบบสารสนเทศ ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-34 P-N2-32 - การตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-33 P-C3-20 - การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-32 P-C3-19 - การจัดการปัญหาคุณภาพเครื่องสำอาง ยังไม่ได้ขึ้นระบบ
2563-DAR-31 P-D3-2 - การตรวจประเมิน GMP ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-30 SD-I3-3 - รายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (อย.) และอักษรย่อ ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-29 P-NF1-12 - คู่มือการสรรหาพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ขึ้นระบบแล้ว
2563-DAR-28 P-NF1-3 - การจัดทำคำของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ขึ้นระบบแล้ว
[1]  2   3  Next > Last >>