จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะ เอกสารสรุป  
คณะที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ Executive Summary view
นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ view
1.1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย  
  1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  
 
  1.1.1.1 ลดการตายมารดา view
  1.1.1.2 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย view
  1.1.2 เด็กวัยเรียน
 
  1.1.2.1 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน view
  1.1.2.2 ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคในช่องปาก view
  1.1.2.3 การสร้าง/พัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ view
  1.1.3 วัยรุ่น view
  1.1.4 วัยทำงาน
 
  1.1.4.1 การป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง view
  1.1.4.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน view
  1.1.5 ผู้สูงอายุ view
1.2. ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่
  1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน view
  1.2.2 การป้องกันควบคุมโรควัณโรค view
  1.2.3 การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด view
1.3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  1.3.1 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ view
  1.3.2 การเฝ้าระวัง  และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป view
  1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ view
  1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม view
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ Executive Summary view
นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ view
2.1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ view
2.2. Service Plan สาขา NCD
  2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง view
  2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) view
  2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง view
2.3. Service Plan สาขา RDU view
2.4. Service Plan สาขาทารกแรกเกิด view
2.5. Service PlanสาขาPalliative Care view
2.6. Service Planสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน view
2.7. Service Planสาขาสุขภาพจิต view
2.8. Service Plan 3 สาขาหลัก plus
  2.8.1 สูติกรรม view
  2.8.2 กุมารเวชกรรม view
  2.8.3 ออร์โธปิดิกส์ view
  2.8.4 อายุรกรรม+ view
  2.8.5 ศัลยกรรม view
2.9. Service Planโรคหัวใจ view
2.10. Service Planโรคมะเร็ง view
2.11. Service Planโรคไต view
2.12. Service Planโรคตา view
2.13. Service Planสาขาสุขภาพช่องปาก view
2.14. Service Planสาขาปลูกถ่ายอวัยวะ view
2.15. Service Planสาขาอุบัติเหตุ view
2.16. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ
  2.16.1 HA view
  2.16.2 รพ.สต. ติดดาว view
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Executive Summary view
นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ view
3.1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ view
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน view
3.3. การพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ view
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ Executive Summary view
นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ view
4.1. ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  4.1.1 ITA view
  4.1.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา view
4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ view
4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน view
4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง view
4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ view
4.6 การตรวจสอบภายใน view
ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ (ตก3.) view
คณะ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี แบบสอบทานแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด (PPR1) view
Executive Summary  
นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ  
5.1 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  
5.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน