เมนูหลัก : ระบบคุณภาพ

ปฏิทินกิจกรรมระบบคุณภาพ
<< เมษายน 2559 >>
อาพฤ


          1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

     E-Mail   :     รหัสผ่าน :             
เอกสารระบบคุณภาพ อย.
 
      นโยบายคุณภาพ
 
      
 
      เอกสารคุณภาพที่ประกาศใช้ใหม่
 
SOP ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศใช้ หน่วยงาน
P (Procedure)
  P-N4-56 การแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนและการแจ้งสื่อสาธารณะ 1/5/2559 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  P-N3-48 การอุทธรณ์ ร้องเรียน และการโต้แย้ง 1/5/2559 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  P-NF1-1 การจำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ 21/4/2559 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
  P-D2-70 การขอนัดหมายเจ้าหน้าที่ 18/4/2559 สำนักยา
  P-D2-7 การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินภายใน/ผู้ประเมินภายในฝึกหัด 8/4/2559 สำนักยา
  P-F4-42 การประชุมคณะอนุกรรมการ 8/4/2559 สำนักอาหาร
  P-F4-41 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 8/4/2559 สำนักอาหาร
  P-F2-21 การขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล) 8/4/2559 สำนักอาหาร
  P-F2-19 การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 8/4/2559 สำนักอาหาร
  P-T6-2 การเฝ้าระวังและสื่อสารข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1/4/2559 กองแผนงานและวิชาการ
W (Work Instruction)
ไม่มีข้อมูล
F (Form)
  F-N2-139 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ทุกชนิด) 1/5/2559 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  F-N2-138 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ทุกชนิด) 1/5/2559 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  F-N2-137 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยกเว้น Hemp) 1/5/2559 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  F-N2-136 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยกเว้น Hemp) 1/5/2559 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  F-N2-85 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ยกเว้น Hemp) 1/5/2559 กองควบคุมวัตถุเสพติด
  F-D2-12 ใบแจ้งขอนัดหมายเจ้าหน้าที่ 18/4/2559 สำนักยา
  F-D2-147 แบบประเมินคำขอขึ้นทะเบียน 18/4/2559 สำนักยา
  F-F4-20 แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม 8/4/2559 สำนักอาหาร
  F-F4-19 แบบฟอร์มยื่นข้อมูลเพิ่มเติม การจัดประเภทอาหาร 8/4/2559 สำนักอาหาร
  F-F4-2 แบบฟอร์ม รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดประเภทอาหาร 8/4/2559 สำนักอาหาร
  F-T6-3 แบบฟอร์ม WHO Alert System 1/4/2559 กองแผนงานและวิชาการ
  F-T6-2 แบบฟอร์ม ASEAN POST-MARKETING ALERT SYSTEM (Form B) 1/4/2559 กองแผนงานและวิชาการ
  F-T6-1 แบบฟอร์ม ASEAN POST-MARKETING ALERT SYSTEM (Form A) 1/4/2559 กองแผนงานและวิชาการ
 
     กิจกรรมระบบคุณภาพในวันนี้
 
 
---------------------------ไม่มีกิจกรรมในวันนี้----------------------------


     ประชาสัมพันธ์
 

 

  • ดูเอกสารประกอบการอบรมและคลิปวิดิโอการฝึกอบรมหลักสูตรที่ผ่านมา 

 

   
 
 
ความรู้ทั่วไป
 
   
เอกสารระบบคุณภาพ (Quality System Documentation)
ลักษณะประโยชน์ของเอกสารระบบคุณภาพ
ขั้นตอนการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ
การควบคุมเอกสารและข้อมูล (Document and Data Control)
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี57
 
ข้อกำหนดระบบคุณภาพปี52
ผู้ใช้ขณะนี้ 200     "เฉพาะข้าราชการ อย. ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าดูเอกสารระบบคุณภาพขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล มาที่ library@fda.moph.go.th , qsfda@fda.moph.go.th และท่านจะได้รับการแจ้งรหัสผ่านกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้" Uni IP