KM อย.

 
      
 
 สมัครสมาชิก
 
 
ศูนย์กลางวามรู้แห่งชาติ
อย. ห่วงผู้บริโภค แนะวิธีเลือกซื้อ เลือกใช้ผักและผลไม้ช่วงเทศกาลกินเจ ให้ถูกวิธีและปลอดภัย
อย. แจง ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้ “เฟรซเซลล์” หรือผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากรกแกะในไทย
ระวัง ! อย่าหลงเชื่อสั่งซื้อเครื่องสำอางรักษาสิว ฝ้า หน้าใส ทางเฟซบุ๊ค อาจเป็นยาสเตียรอยด์ อันตราย
หน้าฝนนี้ อย. เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เอง อาจได้รับอันตรายจากการใช้ยาไม่เหมาะสม และเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
   
ผู้ให้ข้อมูล บุคลากรกระทรวง สธ.
บุคคลภายนอก
ความครบถ้วนของเนื้อหา
ความทันสมัยของข้อมูล    
ความน่าสนใจ                 
ความสวยงาม                  
ภาพรวมของเว็บ FDA KM
ข้อเสนอแนะ   
     ผู้ใช้ขณะนี้ 11
     ผู้เยี่ยมชม 234570
      IP Counting     


  ไฟล์เนื้อหาบางส่วนจะอยู่ในรูปแบบไฟล์
      pdf ที่เปิดอ่านได้ด้วยโปรแกรม
      Acrobat Reader

 
            
 
สัญลักษณ์ หมายถึง ต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเปิดอ่านได้KM อย.
   รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโครงการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2557 เพิ่มวันที่ 17 ต.ค. 2557
   แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
   จำนวนกรรมของการกระทำความผิด (กลุ่มกฎหมายอาหารและยา)
   การจัดการความรู้ของกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ปีพ.ศ.2557
   การจัดการความรู้ของกลุ่มควมคุมเครื่องสำอาง กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) ด้านการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
   การจัดการความรู้ (Knowledge management) ของพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
   KM กองควบคุมวัตถุเสพติด ปี 57 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   คู่มือการตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบ e-logistics
   แนวทางสำหรับการยื่นเสนอข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยา กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   การกำหนดราคากลาง ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

KM Activities
   เรื่องเล่ากอง ช.
   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557
   การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแนวใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Re-Process) กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน


 

   ชุมชนนักปฏิบัติของ อย.
กลุ่ม CoP ปี 2555
    FDA Tech
    รวมพลคน อย.
    MDCD Ads. Floodway
    แบ่งปัน
    การเพิ่มประสิทธิภาพของงานโดยการใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการ
    คนคบได้
    คุณหญิงอันตรายกับคุณชายกัดกร่อน
    RMCoP
   กลุ่มCoPปี2551-2554
   โครงการส่งเสริมและพัฒนา"กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"
    เรื่องเล่ากอง ช.
    แบบรายงานผลงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

   เรื่องเล่ากอง ช.
   กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557
   การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารแนวใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Re-Process) กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   สรุปเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบอย่างผู้นำ (System Thinking)
   โครงการอบรมพื้นฐานในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools)
   การอบรม "การจัดทำเอกสารและคู่มือระบบคุณภาพ อย." 7 มิถุนายน 2555
   สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน KM กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโครงการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2557 เพิ่มวันที่ 17 ต.ค. 2557
   แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

   Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course : 13-17 September 2010 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   ไฟล์วีดีโอการบริหารผลการปฎิบัติราชการโดยโปรแกรม DPIS

 

   แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2557 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   สรุปผลการเสวนาชุด "บ้านใกล้เรือนเคียง:รู้เขาเพื่อก้าวข้ามอดีต"

 

   เว็บไซต์เรื่องยา ที่ให้ข้อมูลเรื่องยาต่างๆ และมีการจัดหมวดหมู่ประเภทยา
   เว็บไซต์เรื่องยา ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   แผนการประชุม อบรม สัมมนาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำงบประมาณ 2553 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   นโยบายการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   ประชาสัมพันธ์ PMQA ปี 2554
   Program PMQA(FL), Self Certified(กรม) และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 54
   บทความ PMQA (หมวด 1-6)

 

   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555
   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554

 

   รายงานผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   แผนจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2554 กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน

 

   MOU อย. กับ วช. เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 56
   MOU อย. กับ มช. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 55

 

   กรุณาติดตั้งโปรแกรม MindManager Viewer จึงจะสามารถดูข้อมูลได้... กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน
   แผนที่ข้อมูลข่าวสารกองแผนงานและวิชาการ กรุณา login เข้าสู่ระบบก่อน


  •   รายชื่อสื่อ Multimedia ในระบบ E-learning ของ อย. (สามารถ Click ที่ Link เพื่อรับชมสื่อ Multimedia)

 
     
ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  หมวด : ระบบควบคุมการผลิต
  รายละเอียด : หลักการและแนวคิดของระบบ HACCP
  จำนวนตอน : 7 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 40.16 นาท
   
   
 
 
     
  ชื่อเรื่อง : จากริ้วรอย...สู่วัยงาม
  หมวด : เครื่องสำอางค์สมุนไพร
  รายละเอียด : การป้องกันดูแลสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
  จำนวนตอน : 11 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 72.93 นาที
   
   
     
 
     
  ชื่อเรื่อง : อาหารปรับกรด ชีวิตปลอดภัย
  หมวด : อาหารกระป๋อง
  รายละเอียด : การทำลายเชื้อโรค Clostridium botulinum ในการผลิตหน่อไม้กระป๋อง
  จำนวนตอน : 5 ตอน
  เวลารวมทั้งหมด : 32.27 นาที
   
   
     
 

 
Copyright © 2006. Technical And Planning Division All rights reserved  ระบบเอกสารและ E-learning สำหรับ Admin Email : library@fda.moph.go.th